Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Новий закон уточнює деталі створення піклувальних рад закладів освіти

школа16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про повну загальну середню освіту». Експерт Партнерства «За прозорі місцеві бюджети» Микола Орлов, коментує ті положення, які стосуються діяльності піклувальної (наглядової) ради закладу освіти.

Текст законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66333

У своїй статті: http://kerivnyk.org.ua/pikluvalna-rada-zakladu-osvity-novyj-riven-spilnoji-pratsi.html я широко і детально розкрив сутність діяльності піклувальної ради. Та на той момент ще не було прийнято нової редакції ЗУ «Про повну загальну середню освіту», який міг деталізувати деякі моменти. Станом на сьогодні ще немає підписаного керівництвом держави Закону, проте є текст документу другого читання, який вносився до сесійної зали. Ось дві важливі статті з нього:

Стаття 36. Система управління закладом загальної середньої освіти

 1. Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

керівник закладу освіти;

педагогічна рада;

вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

 1. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні закладом загальної середньої освіти у порядку та межах, визначених Законом України “Про освіту”, цим Законом та установчими документами закладу освіти.

Стаття 41. Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти

 1. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на визначений засновником строк.
 2. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.
 3. Піклувальна рада:

аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його керівника;

розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання;

сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;

проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу загальної середньої освіти;

має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;

може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти.

 1. Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради.

До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється.

 1. Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
 2. Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу.
 3. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу (закладів) загальної середньої освіти.

Звідси випливає декілька важливих уточнень :

 1. Піклувальна рада може бути як для одного закладу так і одразу для декількох.
 2. Склад ради формує засновник (ОТГ, рада)за пропозиціями від закладу освіти, органів самоврядування в цьому закладі, депутатів місцевої ради. Це виключний перелік!
 3. Підтверджено, що до складу ради не можуть входити учні та працівники закладу освіти в якій буде діяти така рада.
 4. Права і обов’язки піклувальної ради прописуються в Положенні, яке затверджує місцева рада ОМС.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 голос (а, ів), середній бал: 5,00 із 5)
Loading...