Керівник: Мудрішаємо разом. Керуймо ефективно!

Звітність громадських організацій до 1 березня 2017 року

Завершився рік, промайнули два місяці нового та вже завершується час відзвітувати за всі Ваші важливі здобутки та корисні активності. Про те, як правильно заповнити й подати основні форми звітності для громадських, благодійних неприбуткових організацій, йдеться у матеріалі Олесі Долуди, адвокасі-менеджера з питань оподаткування неприбуткових організацій Проекту USAID «Громадяни в дії» Українського незалежного центру політичних досліджень.
Громадські (ГО), благодійні (БО) та інші організації після включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій не є платниками податку на прибуток підприємств. Тобто не нараховують та не сплачують податок від будь-яких доходів від своєї діяльності, у разі відсутності ними порушення вимог «неприбутковості» (передбачених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ).

При цьому вони все одно мають вести бухгалтерський облік та зберігати облікові документи у встановлені законодавством строки: не менше 3 років від подання звітності, для складання якої вони використовувались, а для ГО – не менше 5 років (відповідно до спеціального положення – статті 23 Закону про ГО).

Також неприбуткові організації мають подавати звітність: податкову, фінансову та статистичну.

1. Податковий Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Неприбуткова організація як неплатник податку на прибуток має подавати до органу ДФС за місцем податкової адреси Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

За 2016 рік подається нова форма Звіту: затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553(зареєстрованим у Мін’юсті 07.07.2016 р. за № 932/29062), на заміну попередньої форми за наказом Міндоходів від 27.01.2014 р. №85. Чинна форма Звіту діє з 02.08.2016 р.

Трохи забігаючи наперед, зазначимо, що форма Звіту невдовзі буде приводитись у відповідність до діючих положень ПКУ (у т.ч., з урахуванням змін від 1 січня 2017 року) та вдосконалюватись за змістом. Напрацювання з цього приводу наявні і в ОГС (у нашого Проекту та інших організацій), і в ДФС та Мінфіні, наразі вони на етапі обговорення в зазначених владних органах. Але прийматись будуть – вже після звітування за 2016 рік. Так що за минулий рік впевнено заповнюємо та подаємо чинну форму Звіту.
З офіційних інструкції щодо заповнення Звіту – лист ДФС України від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17. Але при його використанні – слід враховувати зміни, що були внесені до ПКУ після видачі роз’яснення. Лист має бути оновлено та доповнено вже після змін до самої форми Звіту.
Отже, повернемось, власне, до подання та заповнення Звіту.

Останній день подання за 2016 рік – 1 березня 2017 року: Звіт подається за результатами календарного року – протягом 60 календарних днів від його завершення (підпункт 49.18.3 статті 49 ПКУ), окрім випадків вчинення порушення вимог для неприбутковості, для яких підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 статті 133 ПКУ передбачено особливі правила звітування.

Звіт заповнюється на підставі та у відповідності з даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також договорів, первинних, розрахункових та інших облікових документів, пов’язаних зі здійсненням Вашою організацією її діяльності, – за правилами ведення б/о, тобто за методом нарахування доходів та витрат (а не за касовим методом, що застосовується бюджетними установами). Відповідні рядки Звіту для небюджетних організацій також «звучать» як «доходи» та «витрати» (на відміну від бюджетних організацій, для яких «одержані доходи / фінансування» та «видатки»).

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення фінансового результату порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в б/о та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (стаття 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Форма Звіту – єдина для всіх видів неприбуткових організацій, у порівнянні з попередньою – суттєво скорочена за обсягом, у ній згруповано види отриманих доходів та витрат без виділення за окремими ознаками неприбутковості (і для ГО, і БО, і ОСББ, і бюджетних організацій тощо). Тому заповнювати слід ті рядки з показниками доходів та витрат, які стосуються діяльності Вашої організації (інші прокреслюються).

За відсутності порушень ПКУ – заповнюється тільки частина І Звіту стосовно доходів та витрат (крім заголовної та завершальної). Частина ІІ стосовно самостійного нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 % – заповнюється тільки у разі вчинення порушення (допущення нецільового використання коштів та майна організації – за напрямками, не передбаченими статутом, або розподілу серед засновників, учасників, членів органів правління, членів організації, працівників та пов’язаних з ними осіб).
Частина стосовно доходів неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.16): для ГО та БО (та інших небюджетних організації) передбачено рядки, починаючи з 1.7 – по 1.16 (внески засновників та членів, благодійні внески, пасивні доходи, доходи від продажів, що пропагують принципи та ідеї організації тощо).
Слід звернути увагу, що рядок 1.15 «безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі» має підрядки для сум благодійної допомоги, гуманітарної допомоги та сум коштів і товарів, робіт, послуг за переліком, переданих для потреб АТО. Тому узагальнююча сума в рядку 1.15 має включати, у тому числі, суми таких підрядків та враховуватися у загальній сумі доходів (рядок 1), а суми підрядків у загальному підсумку повторно не враховуються.

Також зауважимо, що розподіл між окремим рядками виглядає як досить «розмитий» (наприклад, гранти на проекти, внески / допомога від засновників і членів, разові доходи від реалізації майна, від соціального підприємництва тощо). Оскільки перелік не є вичерпним, то доходи, конкретно не визначені у переліку, можна зазначати в рядку 1.16 як «інші доходи» (наприклад, на нашу думку, що збігається з думкою ДФС України у ході спілкування, гранти слід відображати в рядку «інші доходи», оскільки окремого рядку не передбачено, а за суттю такі доходи від основної діяльності не виступають ні безоплатними надходженнями / безповоротною фінансовою допомогою, ні доходами від продажу товарів, робіт, послуг, що пропагують ідеї організації тощо).

Загальна порада – визначатися між рядками слід ближче до суті операції та джерела надходжень та з урахуванням відповідних формулювань у первинних та розрахункових документів. Головне – не припускатися дублювання зазначених показників у різних рядках Звіту.

Частина щодо витрат неприбуткових організацій (сума рядків 2.1 – 2.6): для ГО та БО (та інших не

бюджетних організації) передбачено рядки, починаючи з 2.3 – по 2.6 (витрати на утримання організації, на статутну діяльність тощо).

Аналогічно до рядків доходів, слід звернути увагу, що рядок 2.6 «усього використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі» має підрядки для сум благодійної допомоги, гуманітарної допомоги та сум коштів і товарів, робіт, послуг за переліком, переданих для потреб АТО. Тобто узагальнююча сума в рядку 2.6 має включати, у тому числі, суми таких підрядків та враховуватися у загальній сумі витрат (рядок 2), а суми підрядків у загальному підсумку повторно не враховуються.

Розподіл між рядками у чинній редакції форми Звіту є також не досить чітким. Так, неодноразові питання у громадськості викликав порядок заповнення витрат на утримання (рядок 2.3) та статутну діяльність (рядок 2.4), що здійснені за рахунок безоплатних надходжень (благодійної допомоги) (рядок 2.6 та підрядок 2.6.1). З метою уникнення дублювання сум у рядках звітності розподіл має здійснюватися наступним чином (позиція усно з’ясована з ДФС України та передбачена в проекті напрацювань змін до форми Звіту): до рядку 2.6 та відповідних підрядків зазначається сума тих безоплатних надходжень, що були використані / передані як допомога третім особам, тобто не були використані на утримання організації та статутну діяльність (організація публічних заходів, випуск інформаційної продукції тощо, крім напрямку надання благодійної допомоги).

Якщо ж витрачання здійснювалось на утримання – то заповнюється рядок 2.3, а на статутну діяльність (окріс безоплатних передач третім особам) – рядок 2.4.
При заповненні частини щодо витрат також головне – не припускатися повторного врахування одних і тих же сум.

У разі здійснення операцій із гуманітарною допомогою – потрібно обов’язково заповнювати додаток ГД до Звіту (і щодо доходів, і щодо витрат).

Для новостворених неприбуткових організацій / або організацій, що вперше набули ознаку неприбутковості протягом року, передбачено такі особливості звітування:

за період перебування в Реєстрі неприбуткових організацій (тобто за період від дати внесення до Реєстру) – подається Звіт неприбуткової організації;
за інший період звітного року (від створення організації / або від початку року – до внесення до Реєстру) – подається Декларація з податку на прибуток підприємств за формою згідно з наказом Мінфіну від №897 (оскільки за такий період організація мала статус платника податку на прибуток).

Питання подання Звіту у разі відсутності діяльності та показників протягом звітного року: за загальним правилом, передбаченим пунктом 49.2 статті 49 ПКУ, не подавати Звіт чи іншу декларацію теоретично можна – лише у разі повної відсутності показників, які підлягають декларуванню. Але з метою уникнення непорозумінь з органом ДФС та необхідності подальшого оскарження виставлених санкцій за неподання податкової звітності, рекомендується утримуватись від застування даного положення (крім того, з доведенням повної відсутності показників можуть виникнути складнощі, навіть за відсутності надходжень – можуть бути нарахування з/п, за оренду приміщення, за комунальні послуги тощо). За відсутності показників – рекомендуємо подати Звіт із прокресленнями, для однозначного розуміння податковим інспектором ситуації – відсутності показників, а не порушення порядку подання звітності.

Просимо звернути увагу! Річна фінансова звітність має обов’язково подаватися разом зі Звітом до органу ДФС. Інакше Звіт має право вважатись не прийнятим. Фінансова звітність є додатком до Звіту та її невід’ємною частиною (згідно з пунктом 46.2 статті 46 ПКУ).

Про подання відповідних форм наприкінці Звіту у полі “Відомості про одночасне подання до Звіту форм фінансової звітності” робиться відмітка (відмітки), залежно від форм, що подаються:

№6 (фінансовий звіт для суб’єктамалого підприємництва) або
№7 (спрощений фінансовий звіт для суб’єктамалого підприємництва) або
№1 + №2 + №3 + №4 + №5 (у разі подання повної, неспрощеної форми фінансової звітності).
Неприбуткові організації подають до Звіту такі ж самі форми фінансової звітності, які вони подають (мають подавати!) до органів статистики відповідно до законодавства. Детальніше про вибір та заповнення форм фінансової звітності йдеться нижче, у частині 2 про фінансову звітність.

2. Фінансова звітність
ОГС мають складати та подавати фінансову звітність для різних державних інстанцій, зокрема:
до органу ДФС – тільки річна фінансова звітність – як додаток до щорічного Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (у граничні строки для подання Звіту, тобто до 1 березня). Податківці на місцях також часто просять електронну версію фінансової звітності в Excel (у зв’язку з технічними складнощами), можете, за можливості, бути готові, але не приймати Звіт за наявності у Вас лише паперової версії інспектори не мають права;
до органу державної статистики (просять два примірники, додатково до Вашого):
– річна фінансова звітність (до 28 лютого) – для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікро / малого підприємництва (щодо критеріїв – нижче);
– річна (до 28 лютого) та квартальна (до 25 числа місяця після кварталу) – ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва;
до державного реєстратора за місцезнаходженням реєстраційної справи – річна фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (до 1 червня). Передбачено п. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Стосовно вибору форм фінансової звітності:

Неприбуткові організації мають право заповнювати спрощені форми фінансової звітності у складі Балансу та Звіту про фінансові результати, затверджені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 (П(С)БО 25):
спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів мікропідприємництва, або
фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) – для ОГС, які за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів малого підприємництва.
Право на заповнення неприбутковими організаціями скорочених за показниками форм прямо передбачено п. 3 ст. 11 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
ОГС, що не займаються підприємницькою діяльністю (а також неприбуткові організації, що займаються соціальним підприємництвом, але відповідають критеріям суб’єктів
малого / мікропідприємництва), також ведуть облік та заповнюють звітність з використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001р. №186 (згідно з п.2 даного наказу).

Звичайно, за бажанням організації (засновників, донорів тощо) у разі доцільності (залежно від її оборотів та різноманітності напрямків діяльності тощо) – вона також має право на заповнення повної, не спрощеної форми фінансової звітності, затвердженої Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1). Дана форма фінансової звітності також може бути рекомендована (для уникнення можливих непорозумінь) для ОГС, які реалізують своє право на підприємницьку діяльність та за критеріями ст. 55 Господарського кодексу України щодо річного доходу та чисельності працівників підпадають під суб’єктів середнього / великого підприємництва.

Повна фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Нарешті, розберемося з критеріями мікро- / малого та середнього / великого підприємництва для ОГС за п. 3 ст. 55 Господарського кодексу України:
· суб’єкти мікропідприємництва: не більше 10 осіб – середня кількість працівників за рік та не не більше 2 млн. євро (в еквіваленті за середньорічним курсом НБУ) річний дохід від будь-якої діяльності;
· суб’єкти малого підприємництва, аналогічно: не більше 50 працівників та не більше 10 млн. євро річний дохід;
· суб’єкти середнього підприємництва: не більше 250 працівників та не більше 50 млн.євро річний дохід;
· суб’єкти великого підприємництва: понад 250 осіб та понад 50 млн. євро річний дохід.
Таким чином, ОГС – неприбуткові організації мають складати та подавати наступні форми фінансової звітності – залежно від критеріїв, під які вони підпадають щодо річного доходу та чисельності працівників:
· ОГС з ознаками суб’єкта мікропідприємництва (не більше 2 млн. євро річний дохід, не більше 10 працівників): мають право подавати спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс) – тільки річний (до статистики, до податкової та держреєстратору);
· ОГС з ознакамисуб’єкта малого підприємництва (не більше 10 млн. євро річний дохід, не більше 50 працівників): мають право подавати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) – квартальні та річний (до статистики) та річний (до податкової та держреєстратору);
· ОГС, що не займаються підприємницькою діяльністю, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) – мають право подавати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) – квартальні та річний (до статистики) та річний (до податкової та держреєстратору) (згідно із Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), хоча рекомендується заповнювати повну фінансову звітність за НП(С)БО 1;
· ОГС, які провадять підприємницьку діяльність, з ознаками суб’єкта середнього / великого підприємництва (понад 10 млн. євро річний дохід, понад 50 працівників) – дуже рекомендуються до заповнення повної фінансової звітності за НП(С)БО 1 – квартальної та річної (до статистики) та річної (до податкової та держреєстратору). З однієї сторони, за Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вони мають право як неприбуткові організації подавати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м), але з іншої – підзаконним актом (п. 2 наказу Мінфіну від 19.04.2001р. №186) таке право передбачено тільки для організацій, які не займаються підприємницькою діяльністю, у зв’язку з чим можуть виникнути неузгодженості у процесі подання.

3. Статистична звітність:

Для ГО передбачено подання спеціальної форми статистичної звітності (за напрямком «Політична та інша суспільна діяльність»): форми державного статистичного спостереження: №1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації». Подається за рік: до 10 березня.

Форма затверджена наказом Держкомстату України від 27.07.2010р. №304, Інструкція щодо її заповнення – наказом Держкомстату від 01.10.2007 №365.

Неприбуткові організації також у загальному порядку подають інші форми державного статистичного спостереження, що не є спеціальними для неприбуткових організацій (за напрямком «Оплата праці та соціально-трудові відносини» тощо).
4. Інша податкова звітність (залежно від діяльності):

Неприбуткова організація має подавати також іншу податкову звітність, перелік якої залежить від діяльності організації та наявності об’єктів оподаткування та/або декларування (у разі користування пільгами), у т.ч., але не виключно:

У разі наявності нарахувань / виплат доходів на користь фізичних осіб, у т.ч. штатних працівників (та/або ФОПів – для звіту з податку на доходи фізичних осіб), протягом кварталу заповнюється та подається:
– з податку на доходи фізичних осіб – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку(форма № 1ДФ), затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 р.№4 (квартальний, протягом 40 календарних днів після кварталу) та

– з єдиного соціального внеску (ЄСВ) – Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 11.04.2016р. №441 (щомісячний, протягом 20 календарних днів наступного місяця).

ПДВ: неприбутковість не звільняє від обов’язку реєстрації платником ПДВ та від подання декларації – у разі якщо організація здійснює оподатковувані ПДВ операції в обсязі, для якого така реєстрація є обов’язковою. Адже за ПКУ наявність об’єкту оподаткування ПДВ залежить від суті операції (послуги), а не від кола осіб, що надають такі послуги. Зокрема, неприбуткова організація зобов’язана зареєструватися платником ПДВ, якщо протягом останніх 12 календарних місяців загальна сума від операцій з постачання товарів, послуг, що підлягають за ПКУ оподаткуванню ПДВ за ставками 20% (основною), 7%, 0% або також звільнені від оподаткування ПДВ, сукупно перевищує 1 млн.грн (без урахування ПДВ). Тобто до розрахунку граничної суми 1 млн.грн відносяться всі обороти, крім як за тими операціями, що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Звільнені від ПДВ операції включаються до розрахунку ліміту, хоч і не передбачають сплати ПДВ (адже операція є об’єктом, просто не оподатковується як пільга). Після реєстрації платником ПДВ організація має нараховувати податковий кредит при придбанні та податкові зобов’язання при постачанні (крім операцій, які хоча і є об’єктом оподаткування, але звільняються від ПДВ як пільга). Чинна форма декларації з ПДВ затверджена наказом Мінфіну від (щомісячна, протягом 20 календарних днів наступного місяця). У разі наявності звільнених від оподаткування ПДВ операцій за період – до декларації також додається спеціальний додаток Д6.
За наявності нерухомого / рухомого майна у власності організації – подається звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; з земельного податку, з транспортного податку.
У разі здійснення викидів (скидів) забруднюючих речовин, розміщення відходів у процесі діяльності – подається звітність з екологічного податку тощо.
У разі отримання пільг з оподаткування (ПДВ, податку на нерухоме майно, земельного податку тощо) також подається Звіт про суми податкових пільг (форма за постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233). Звіт складається за умов користування такими пільгами за ПКУ. Так, власне, ознака неприбутковості з податку на прибуток, за формальною ознакою, не є пільгою (адже неприбуткові організації, взагалі, не є платниками цього податку) та у Звіті про суми податкових пільг відповідні суми не відображаються.
У разі отримання гуманітарної допомоги в іноземній валюті подається Звіт про наявність та розподіл гуманітарної допомоги в іноземній валюті (до ДФС та Мінсоцполітики у довільній формі).
Бажаємо Вам натхненної плідної праці та якомога простішої процедури звітування про її результати!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голос (а, ів), середній бал: 5,00 із 5)
Loading...